Skip to main content

Komunikaty

Przerwy w dostawach energii


Awarie          Planowane

 

Komunikaty

20.12.2019

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24.12.2019 (Wigilia) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.

Biuro Obsługi Klienta ESV Tel. 71 303 50 80 e-mail: bok@esv.pl

 

05.07.2019

Komunikat w sprawie faktur rozliczeniowych za miesiąc czerwiec 2019

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z wdrożeniem nowego systemu bilingowego wystawienie faktur rozliczeniowych za miesiąc czerwiec 2019 odbędzie się z opóźnieniem. Prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Klienta ESV Tel. 71 303 50 80 e-mail: bok@esv.pl

 

01.07.2019

Informacja dla odbiorców końcowych energii elektrycznej wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu 28 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zgodnie aktualnym brzmieniem art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, ze zm.) odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a pkt 2-5 ustawy, powinny w terminie 28 dni od daty wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r złożyć stosowne oświadczenie. Termin 28 dni uważa się za zachowany gdy przed jego upływem oświadczenie zostanie złożone ESV. Liczy się data złożenia oświadczenia w przedsiębiorstwie energetycznym.

Pliki do pobrania:

 

12.06.2019

Informacja o zmianie adresu siedziby Grupy Kapitałowej ESV

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.07.2019 roku spółki Grupy Kapitałowej ESV zmieniają adres siedziby. Prosimy bardzo o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych i kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby spółek.

Nasz nowy adres:

Ciepłownicza 1A

55-011 Siechnice

Jednocześnie informujemy, że numery NIP, regon, dotychczasowe adresy mailowe oraz  numery telefonów spółek Grupy Kapitałowej ESV nie ulegają zmianie.

W związku z przenosinami biur, systemów informatycznych oraz centrali telefonicznej  w dniach 14 i 17.06.2019, mogą wystąpić utrudnienia w bieżącej obsłudze klientów. W dniu 14.06.2019 od godziny 12.00 wystąpi kilkugodzinna przerwa w dostępie telefonicznym pod niektóre z dotychczasowych numerów telefonów.

Dla umożliwienia Państwu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta i Pogotowiem Energetycznym w okresie 14-17.6.2019 uruchomione zostają podane niżej zastępcze numery telefonów: 

  1. Pogotowie energetyczne (dyspozytor) 71 7583549, 71 3113908
  2. Biuro Obsługi Klienta 71 7583548, 518 276 659
  3. Sekretariat 71 7583547, 509 621 777

Uprzejmie informujemy Klientów planujących wizytę w naszym Biurze Obsługi Klienta, że już od dnia 17.06.2019 roku będziemy do Państwa dyspozycji pod nowym adresem przy ul. Ciepłowniczej 1A w Siechnicach.

 

31.05.2019

Informacja o Cenniku dla energii elektrycznej stosowanym od 1 lipca 2019 r.

Informujemy, iż Cennik dla energii elektrycznej stosowany w rozliczeniach za energię elektryczną z Klientami Spółek Grupy Kapitałowej ESV został zatwierdzony uchwałami Zarządów Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ESV i przyjęty do stosowania od dnia 1 lipca 2019 roku.

 

17.05.2019

Komunikat Zarządu ESV Wisłosan Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła

W dniu 17 maja 2019 r. uchwałą Zarządu ESV Wisłosan Sp. z o.o. z dnia 17 maja 2019 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

 

26.04.2019

Komunikat w sprawie wygaśnięcia decyzji Prezesa URE w sprawie wymogów ogólnego stosowania dla Kodeksu sieci NC RfG.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, jest dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP, określone w art. 7 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”).
Zgodnie z zapisem art. 8 Ustawy, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy przez Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie ww. artykułu.
W związku z powyższym wygasły zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydane dla:
ESV3 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.176.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV4 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.175.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV5 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.179.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV6 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.178.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV7 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.177.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV8 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.174.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV9 sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.180.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
ESV Wisłosan sp. z o.o. decyzja nr DRE.WOSE.7128.181.2.2018.MDę z dnia 6 listopada 2018r.
o ustanowieniu wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, opublikowana w Komunikacie z dnia 28 listopada 2018r.
Tym samym przestaje obowiązywać dokument zatytułowany: „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”.
Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem:
https://www.pse.pl/-/informacja-nt-decyzji-prezesa-urzedu-regulacji-zatwierdzajacej-wymogi-ogolnego-stosowania-dla-przylaczania-jednostek-wytworczych?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65

 

18.03.2019

Komunikat w sprawie zakończenia procesu konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego spółek Grupy Kapitałowej ESV zawiadamiają, że zakończony został proces konsultacji IRiESD. Raport z konsultacji jest do pobrania: raport.

Ostateczna, zatwierdzona treść instrukcji jest do pobrania: instrukcja

 

01.03.2019

Komunikat w sprawie procesu konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego spółek Grupy Kapitałowej ESV zawiadamiają, że z dniem 01.03.2019 r. w trybie Art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne rozpoczynają proces konsultacji treści Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce OSD.

 

22.02.2019

Komunikat Zarządu ESV Wisłosan sp. z o.o. w sprawie IRiESD gazowej

Zarząd ESV Wisłosan sp. z o.o. informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzją nr DRR.WRG.4322.1.2018/AK1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Na podstawie art. 9g ust. 8b ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP, w terminie 90 dni od dnia jej ogłoszenia tj. do dnia 19 marca 2019 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 11 marca 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: biuro@wislosan.esv.pl lub listowną na adres spółki.

Pliki do pobrania:

Dokument jest także dostępny w sekretariacie ESV Wisłosan sp z o.o., w godzinach pracy biura.

 

30.01.2019

Komunikat spółek Grupy Kapitałowej ESV w sprawie cennika energii elektrycznej obowiązującego od dnia 01.01.2019 r.

Informujemy, że od dnia 01.01.2019 r. w spółkach Grupy Kapitałowej ESV w rozliczeniach za energię elektryczną stosowany będzie cennik:

cennik od 01.01.2019

 

01.07.2018

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmiany taryf dla spółek ESV5 i ESV9

Informujemy, że od dnia 1.07.2018 obowiązuje nowe Taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

17.01.2018

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmiany z dniem 01.02.2018 wysokości stawki opłaty jakościowej

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 roku, spółki z GK ESV: ESV5 Sp. z o.o.; ESV7 Sp. z o.o.; ESV8 Sp. z o.o.; ESV9 Sp. z o.o. od dnia 01 lutego 2018 roku w rozliczeniach z odbiorcami stosują nową, niższą stawkę opłaty jakościowej w wysokości:

  • dla odbiorców rozliczanych na średnim napięciu (grupy taryfowe Bx) – 12,53 zł/MWh
  • dla odbiorców rozliczanych na niskim napięciu (grupy taryfowe Cx) – 0,0125 zł/kWh

 

12.12.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmiany z dniem 01.01.2018 wysokości stawki opłaty OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji Nr 81/17 z dnia 17 listopada 2017 roku określił wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018. Zgodnie w tą informacją, wszystkie Spółki z GK ESV do rozliczeń z odbiorcami we wszystkich grupach taryfowych wprowadzają z dniem 01.01.2018 stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh.

 

25.04.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie wprowadzenia w życie nowej treści IRiESD (elektrycznej)

ESV S.A. informuje, że w związku ze zmianami w Grupie Kapitałowej ESV w obszarze funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, jakie wejdą w życie od dnia 1.05.2017 wprowadza się do stosowania nową IRiESD.
Szczegóły dotyczące raportu z konsultacji oraz aktualna treść instrukcji znajduje się na stronie OSD.

 

04.04.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmian zasad funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV

ESV S.A. informuje, że od dnia 01.05.2017, na podstawie odnośnych decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmianie ulega model funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV. Od tego dnia każda spółka z Grupy, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, realizować będzie zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego samodzielnie.
W związku z tym:
a) opracowana została do stosowania przez operatorów działających w Grupie Kapitałowej jednolita Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, której treść zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego podlegać będzie konsultacji, począwszy od dnia 5.04.2017,
b) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych pomiędzy dotychczasowym operatorem tj. ESV Wisłosan sp. z o.o. a Sprzedawcami energii elektrycznej tzw. Generalnych Umów Dystrybucji zostaną przeniesione na nowych operatorów bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

21.10.2016

Komunikat OSD – ESV Wisłosan sp. z o.o. w sprawie sprzedawcy zobowiązanego

ESV Wisłosan sp. z o.o., działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania spółek z Grupy Kapitałowej ESV informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.73.2016.KO z dnia 14.10.2016 r. sprzedawcą zobowiązanym, w rozumieniu Ustawy z dnia 20.2.2015 o odnawialnych źródłach energii, na okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 wyznaczona została spółka ESV8 sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Polnej 12.

 

07.09.2016

Komunikat Zarządu ESV Wisłosan sp. z o.o. w sprawie IRiESD gazowej

Na podstawie odnośnych przepisów Prawa energetycznego Zarząd ESV Wisłosan sp. z o.o. informuje, że przyjął projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (gazowej) i kieruje go do konsultacji. Uwagi do przedłożonego projektu należy zgłaszać w okresie 09.09.2016 – 23.09.2016 drogą elektroniczną na adres biuro@wislosan.esv.pl lub listowną na adres spółki.

Treść instrukcji: plik do pobrania [pdf]
Dokument jest także dostępny w sekretariacie ESV Wisłosan sp z o.o., w godzinach pracy biura.

 

24.06.2016

Komunikat dla odbiorców spółek Grupy Kapitałowej ESV

W związku ze zgłoszonymi nam przypadkami odwiedzania odbiorców energii elektrycznej przez tzw. „domokrążców” wymuszających podpisanie dokumentów związanych z wymianą licznika, ESV S.A. informuje, że:

  • pracownicy ESV dokonujący wymiany legalizacyjnej liczników nie przedkładają do podpisu poza tzw. zleceniem OTS żadnych innych dokumentów, w szczególności umów o sprzedaż energii elektrycznej. Jedynym dokumentem potwierdzającym wymianę licznika jest zlecenie OTS, na którym wpisane są dane identyfikacyjne licznika demontowanego i nowego oraz odczytane w momencie wymiany stany liczników. Oryginał zlecenia zabiera monter, kopia pozostaje u odbiorcy,
  • pracownicy ESV posiadają identyfikator imienny,
  • wymiana liczników nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej lub aneksowania istniejącej umowy o dostawę energii elektrycznej,
  • wszelkie sprawy związane z umowami (zawarcie nowej, aneksowanie istniejącej) odbywają się wyłącznie drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. ESV nie podejmuje działań związanych z umowami, które odbywałyby się w inny sposób, w szczególności nie podpisuje umów w siedzibie/miejscu zamieszkania odbiorcy,
  • terminy planowej wymiany liczników są obwieszczane z wyprzedzeniem drogą komunikatów wywieszanych na klatkach schodowych oraz w jednostkowych przypadkach drogą indywidualnych uzgodnień z odbiorcą.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy w terminie do 14 dni od daty jej podpisania, bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

24.06.2016

Harmonogram odczytów grup taryfowych G

Informujemy, że odczyty liczników energii elektrycznej dla grup taryfowych G odbędą się w terminach:

28.06.2016 – Komorowice
26 i 27.06.2016 – Stanowice
29 i 30.06.2016 – Siechnice
1.07.2016 – Siechnice, budynki z ogrzewaniem elektrycznym.

 

17.05.2016

Nowa Taryfa dla ciepła (ESV Wisłosan)

Informujemy, że od dnia 1.06.2016 r. wprowadzona zostanie przez ESV Wisłosan nowa Taryfa dla ciepła.

 

13.04.2016

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2015 r.

OZE14,4%
Węgiel kamienny85,2%
Węgiel brunatny0,0%
Gaz ziemny0,0%
Energetyka jądrowa0,0%
Inne0,4%
RAZEM100,0%

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

CO2SO2NOxPyły
0,48930,00130,00090