Skip to main content

OSD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W spółkach pełniących zadania OSD obowiązuje jeden zunifikowany wzorzec Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Aktualna treść instrukcji do pobrania tutaj: Instrukcja

Raport Grupy Kapitałowej ESV z konsultacji dotyczących projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zasady sprzedaży rezerwowej

Jeżeli Odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej ESV (tj. w której usługi dystrybucji świadczone są przez jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ESV) utraci Sprzedawcę energii elektrycznej (na warunkach określonych w IRiESD) wówczas energia elektryczna dostarczana jest temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej. Rolę sprzedawcy rezerwowego w takich wypadkach pełni ta spółka z Grupy Kapitałowej ESV, do sieci której Odbiorca jest przyłączony.

Jak wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej?
Jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawnia do udziału w tym programie?

Definicje
DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP).
ORed - Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej. ORed nie może zostać gospodarstwo domowe.
Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR.

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed
Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. www.pse.pl/dokumenty
Weryfikacja spełnienia kryteriów certyfikacji odbywa się według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu.
Wniosek należy przesłać w dwóch wersjach:

  • jako edytowalny plik Word  
  • jako skan wniosku podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed

wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: dsr@esv.pl
Na każde żądanie OSD, Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć do OSD w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu  albo kopię wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.
Podmioty, które będą występować z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed powinny spełniać warunek określony w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. jest dostępna na stronie internetowej PSE S.A.

 

Dokumenty